Wat houdt 'kosten koper' in?

Wanneer ben ik in onderhandeling?

Hoe komt de koop tot stand?

Als ik de vraagprijs biedt, moet de verkoper aan mij verkopen?

Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

Wat houdt de wet Koop onroerende zaken in?

Wanneer begint en eindigt de bedenktijd?

Wat is een ouderdomsclausule?

Heb ik voor de aankoop van een woning altijd een makelaar nodig?

 

 

 

 

Vraag: Wat houdt 'kosten koper' in?

Antwoord: Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning dient te betalen. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten:

- overdrachtsbelasting (2% van de koopsom van de woning);

- notariskosten voor de opmaak en inschrijving in het kadaster van de akte van levering.

Naast deze kosten dient u, als koper, eventueel ook rekening te houden met:

- notariskosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte in het kadaster;

- afsluitprovisie voor uw hypotheek;

- taxatiekosten, indien voor uw hypotheek een taxatierapport opgemaakt moet worden;

- kosten in verband met Nationale Hypotheek Garantie;

- makelaarscourtage, indien u een eigen makelaar voor de aankoop van uw woning heeft ingeschakeld;

- de kosten van een bouwkundig onderzoek;

- de kosten van een bankgarantie.

Het totaal van de bijkomende kosten bij de aankoop van een woning is in het algemeen circa 8% van de koopsom van de woning.

Terug omhoog

 

Vraag: Wanneer ben ik in onderhandeling?

Antwoord: U bent pas in onderhandeling als de verkoper u een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar slechts aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen. U kunt dus niet afdwingen dat u in onderhandeling bent.

Terug omhoog

 

Vraag: Hoe komt de koop tot stand?

Antwoord: Als de verkoper en koper het eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn dan een belangrijk onderwerp. U heeft als koper niet automatisch recht op ontbindende voorwaarden. Wilt u bijvoorbeeld dat in de koopakte een ontbindende voorwaarde voor de financiering wordt opgenomen, dan moet u dit reeds melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het eens zijn over de aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Zodra de verkoper en de koper de koopakte hebben ondertekend en de koper (of eventueel de notaris) een afschrift van de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van een woning. Ziet de koper tijdens de bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

Terug omhoog

 

Vraag: Als ik de vraagprijs biedt, moet de verkoper aan mij verkopen?

Antwoord: Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u dus een bod. De verkoper kan dan alsnog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

Terug omhoog

 

Vraag: Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

Antwoord: Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - natuurlijk in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventuele gedane toezeggingen na te komen. De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen.

Terug omhoog

 

Vraag: Wat houdt de wet Koop onroerende zaken in?

Antwoord: Als u een woning koopt, krijgt u sinds 1 september 2003 drie dagen bedenktijd. Gedurende deze periode kunt u de overeenkomst alsnog ongedaan maken. U krijgt zo de gelegenheid om deskundigen te raadplegen. De bedenktijd begint zodra de koper de (door beide partijen) getekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. In de nieuwe wet is de koop pas gesloten als deze schriftelijk is vastgelegd. Zolang geen koopakte is opgemaakt en deze niet door beide partijen is ondertekend, is er geen rechtsgeldige koop. Dit betekent echter niet dat de verkoper na het bereiken van mondelinge overeenstemming met de koper, zich zonder meer mag terugtrekken. De verkoper is na het tot stand komen van een mondeling akkoord (waarin alle belangrijke zaken van de overeenkomst aan de orde zijn geweest) in beginsel verplicht mee te werken aan het tot stand brengen van de koop door het opmaken van de daarvoor vereiste akte.

Terug omhoog

 

Vraag: Wanneer begint en eindigt de bedenktijd?

Antwoord: De bedenktijd begint om 0.00 uur op de dag na de overhandiging van de door beide partijen getekende akte (of kopie) aan de koper. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het precieze tijdstip waarop de koper het afschrift van de akte ontvangt, is dus niet van belang. Let op: als de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Daarnaast wordt de bedenktijd zonodig zolang verlengd, zodat daarin tenminste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.

Terug omhoog

 

Vraag: Wat is een ouderdomsclausule?

Antwoord: Een ouderdomsclausule, ook wel een 'oude woning'-clausule genoemd, is een clausule die in de koopovereenkomst wordt opgenomen, waarin de koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning die gekocht wordt een oudere woning is. Dit betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, het dak, de kozijnen, de afwezigheid van lood- of asbesthoudend materiaal, doorslaand of optrekkend vocht en andere bouwkundige problemen. De koper wordt dus vooraf gewaarschuwd voor deze zaken en hij vrijwaart verkoper van eventuele aanspraken.

Terug omhoog

 

Vraag: Heb ik voor de aankoop van een woning altijd een makelaar nodig?

Antwoord: Het inschakelen van een eigen makelaar voor de aankoop van een woning is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Er zijn immers veel juridische, bouwkundige en prijstechnische facetten die bij de koop van een woning onderzocht moeten worden voordat de koop gesloten wordt. Het gaat immers vaak om grote bedragen en om te voorkomen dat u in uw enthousiasme een beslissing neemt waar u later spijt van heeft is het verstandig een professional aan uw zijde te hebben die u met een nuchtere kijk op de zaken adviseert. Klik hier voor meer informatie over het inschakelen van een eigen makelaar.

Terug omhoog